home hosting design contact telefoon nummer


Algemene Voorwaarden ASeb design

1. ASeb Design werkt op basis van voorcalculatie, tenzij vooraf anders wordt vastgelegd.

a. Bij voorcalculatie offreert Aseb Design opdrachtgever de totale kosten voor de omschreven werkzaamheden en de te leveren produkten.
b. De totale kosten zijn de kosten voor arbeid en reiskosten en, indien overeengekomen dat Asebdesign ook de te gebruiken bouwmaterialen inkoopt, ook de kosten voor de bouwmaterialen.
c. Kosten van eventuele andere adviseurs en overige opdrachtnemers worden door genoemde partijen rechtstreeks naar opdrachtgever gestuurd.

2. Wijzigingen van werkzaamheden


a. Indien de opdrachtgever, tijdens de uitvoering, wijzigingen aanbrengt in de vooraf vastgelegde werkzaamheden, dan zal Aseb Design de hieruit voortkomende wijziging in kosten en opleveringstermijn zo snel mogelijk bekend maken aan opdrachtgever.
b. Opdrachtgever dient schriftelijk uitsluitsel te geven over de door ASeb Design afgegeven opgave zoals bedoeld in Artikel 2a.

3. Facturatie


a. Facturatie geschiedt op basis van een vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde wijze.
b. Facturen worden altijd opgesteld met het BTW-bedrag apart vermeld.
c. Opstelling en omschrijving van de facturen worden vooraf in overleg bepaald.

4. Opneming en goedkeuring


a. ASeb Design geeft op de dag waarop het werk naar mening van ASeb Design voltooid zal zijn, opdrachtgever de mogelijkheid om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt binnen 8 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in het bijzijn van ASeb Design.
b. Indien opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek tot opneming dan zal ASeb Design een tweede, schriftelijk, verzoek tot opneming doen aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, dan wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.
c. Kleine gebreken, die kunnen worden hersteld, zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

5. Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.


6. Aansprakelijkheid


a. ASebDesign aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot en voortvloeiende uit externe adviezen en externe activiteiten.
b. In geval van verwijtbare schade door Aseb Design is de aansprakelijkheid ten hoogste het gefactureerde bedrag. Vermogensschade, voorvloeiende uit materiële schade wordt uitgesloten.

De Algemene Voorwaarden van ASeb Design zijn opgesteld en gepubliceerd op de website van ASeb Design op 01-01-2004

 
home hosting design contact telefoon nummer
©2001 ASeb design - All rights reserved